Privacy Statement Andromeda Centrum voor Osteopathie

Dit is het Privacy Statement van Andromeda Centrum voor Osteopathie. Om u goede zorg te bieden, verwerkt Andromeda Centrum voor Osteopathie uw persoonsgegevens. In dit document leggen we u uit hoe we met uw gegevens om zullen gaan.

Andromeda Centrum voor Osteopathie vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Waarom heeft Andromeda Centrum voor Osteopathie een Privacy Statement?
We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, zorgverzekeringsnummer en BSN.  Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Andromeda Centrum voor Osteopathie bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres, welke we anonimiseren.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Andromeda Centrum voor Osteopathie worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan anderen dan Andromeda Centrum voor Osteopathie.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Andromeda Centrum voor Osteopathie van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Andromeda Centrum voor Osteopathie persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Andromeda Centrum voor Osteopathie bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer cliënten van Andromeda Centrum voor Osteopathie. Ook verwerken we persoonsgegevens van werknemers, contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Andromeda Centrum voor Osteopathie.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Andromeda Centrum voor Osteopathie omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is  Andromeda Centrum voor Osteopathie, waarvan het kantoor is gevestigd op Andromeda 4, te Veldhoven.

Andromeda Centrum voor Osteopathie beslist formeel-juridisch of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Hierbij is de wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (Wgbo) en de met u gesloten behandelovereenkomst ons uitgangspunt.

Waarvoor gebruikt Andromeda Centrum voor Osteopathie uw persoonsgegevens?
Andromeda Centrum voor Osteopathie mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • uw toestemming;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;

en

  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid;

Andromeda Centrum voor Osteopathie verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van goede zorgverlening en een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 Goede zorgverlening

 Aanmelding en intake

In het kader van goede zorgverlening registreren wij uw naam en adresgegevens, uw contactgegevens en eventueel alle informatie van verwijzer en huisarts die ons in staat stelt de juiste en veilige zorg te bieden. Ook vragen wij uw legitimatiebewijs. We maken nooit een kopie, maar noteren het type document (paspoort, rijbewijs, vreemdelingendocument, identiteitskaart) waarmee u zich heeft geïdentificeerd en nummer. Ook noteren we uw BSN.

Vervolgens vragen wij u uiteenlopende informatie over uw klachten, medicijngebruik, beroep, levensstijl (roken, alcohol- en drugsgebruik), eerder gevolgde behandelingen, uw activiteiten  etc. Dit noemen we de anamnese en valt onder uw intake Dit doen we om tot een goede osteopathische diagnose te komen, een goede inschatting te maken van de beste behandeling (bij ons of elders), de risico’s en verwachtingen.

Alle zorgverleners binnen Andromeda Centrum voor Osteopathie die direct betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot deze gegevens.

Het elektronisch patiëntendossier (EPD)
Andromeda Centrum voor Osteopathie gebruikt het elektronisch patiëntendossier (EPD) van Intramed.

Een EPD is een softwaretoepassing waarbij uw persoons -en bijzondere gegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is het huidige zorgproces rondom u te ondersteunen. Daarnaast ondersteunt het Andromeda Centrum voor Osteopathie in de werkprocessen, planning, communicatie, dossiervorming en financiën. De gegevens zijn beschikbaar voor uw behandelaren van Andromeda Centrum voor Osteopathie, de ondersteunende medewerkers, zoals de medewerkers van de administratie/planning, de financiële administratie en de kwaliteitsmanager. De ondersteunende medewerkers hebben het privacy reglement van Andromeda Centrum voor Osteopathie ondertekend waarin een verklaring is opgenomen over geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens. Met Intramed heeft Andromeda Centrum voor Osteopathie een verwerkersovereenkomst afgesloten, welke uw privacy waarborgt.

Klachten en geschillen
Bij het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris wordt u gevraagd uw klacht zo goed mogelijk te omschrijven. Tevens wordt u gevraagd uw naam, adres- en contactgegevens te noteren, zodat de klachtenfunctionaris met u in contact kan treden.

De klachtenfunctionaris is verplicht tot geheimhouding en waarborgt uw privacy. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld waarbij de klachtenfunctionaris zich onpartijdig opstelt. Jaarlijks vindt registratie en rapportage over de klachten plaats. Dit gebeurt zonder vermelding van uw persoonlijke gegevens. Voor de afhandeling van klachten of geschillen kan het nodig zijn dat de klachtenfunctionaris van Andromeda Centrum voor Osteopathie of de geschillencommissie een afschrift van uw dossier met relevante informatie krijgt. Hiervoor vraagt de klachtenfunctionaris of de externe geschillencommissie eerst uw specifieke, schriftelijke toestemming. Wij verwijzen hieromtrent naar de brochure klachtenregeling Osteopathie, die u kunt vinden in de wachtkamer.

Incidenten, calamiteiten en bijzondere situaties
Voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg is het van belang om onbedoelde gebeurtenissen tijdens het zorgproces, die tot schade aan de patiënt hebben geleid of zouden kunnen leiden (‘incidenten’), te melden en te analyseren. Dit noemen we ook het VIM-systeem (Veilig Incidenten Melden) .

Wij kunnen met uw toestemming patiëntgegevens beschikbaar stellen die nodig zijn om het incident te onderzoeken. De gegevens in het meldsysteem zijn niet openbaar, ook niet voor de patiënt. De gegevens kunnen alleen gebruikt worden door de personen die het incident behandelen. Het rapport van de bevindingen is voor intern gebruik; de patiënt krijgt geen kopie en heeft geen recht op inzage in dit rapport. U wordt wel geïnformeerd over het incident en de melding daarvan.

Wij zijn verplicht ernstige calamiteiten te melden bij Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, hiervoor vragen wij geen toestemming. Bij mogelijke uitbraak van infectieziekten zijn wij verplicht uw gegevens door te geven aan de GGD.

Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn wij eveneens verplicht deze te melden.

Marketing en communicatie

Op onze Andromeda Centrum voor Osteopathie website maken we enkel gebruik van functionele cookies van Google Analytics waarmee we een bewerkersovereenkomst hebben. Er wordt geen informatie met Google gedeeld. Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Op de websites van Andromeda Centrum voor Osteopathie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag Tel.nr. 0900-2001201

Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Andromeda Centrum voor Osteopathie passende technische en organisatorische maatregelen. Het elektronische patiëntendossier Intramed voldoet aan de standaarden voor informatiebeveiliging. De virtuele werkplekken in de computers van Andromeda Centrum voor Osteopathie zijn alleen toegankelijk met een persoonlijk wachtwoord. Dit wachtwoord is alleen bij de medewerker zelf bekend. Het wachtwoord wijzigt periodiek, om de 3-4 maanden. Met alle medewerkers van Andromeda Centrum voor Osteopathie zijn afspraken gemaakt over het vergrendelen of onzichtbaar maken van de informatie op het beeldscherm zodra de computer onbeheerd achter blijft.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Andromeda Centrum voor Osteopathie niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. Onderdelen van systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Onze elektronische zorgsystemen, waarin uw medische gegevens staan, zijn op verschillende wijze beveiligd met o.a. toegangsbeperkingen, logging, etc. Ook zorgen we voor maatregelen tegen verlies van gegevens zoals backups, tegen brand en verlies of diefstal.

Andere maatregelen die wij treffen zijn:

  • Voor medewerkers en ingehuurde derden hebben we een gedragscode opgesteld.
  • Medewerkers bevatten voldoende kennis in het voorkomen van beveiligingsincidenten en gebruik van de meldcode datalekken in het geval er ondanks alle maatregelen toch misbruik is gemaakt van uw gegevens.
  • Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van uitwisselingssystemen en versleuteld e-mailverkeer.

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Andromeda Centrum voor Osteopathie is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Andromeda Centrum voor Osteopathie zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Andromeda Centrum voor Osteopathie bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Als we persoonsgegevens uitwisselen in kader van uw behandelovereenkomst zal dit meestal gebeuren met:

  • Zorgverleners uit de gezondheidszorg of uit het sociaal domein die u ondersteunen of gaan ondersteunen.
  • Familie of mantelzorgers
  • Hulpmiddelenleveranciers

Uw behandelaar zal aan u uitleggen waarom en met wie hij persoonsgegevens wil uitwisselen.

Andromeda Centrum voor Osteopathie kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval verleent Andromeda Centrum voor Osteopathie  haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
Andromeda Centrum voor Osteopathie zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie.

Persoonlijk contact met Andromeda Centrum voor Osteopathie

Veel contacten tussen u en Andromeda Centrum voor Osteopathie verlopen telefonisch, via formulieren of per  e-mail. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer Andromeda Centrum voor Osteopathie persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Inzage in uw gegevens
Bent u cliënt van Andromeda Centrum voor Osteopathie en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen. U kunt bij onze klachtenfunctionaris de werkwijze hiervan opvragen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens  te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens  te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Andromeda Centrum voor Osteopathie onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Andromeda Centrum voor Osteopathie kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onze klachtenfunctionaris. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld benadert met informatieverzoeken.

Over dit privacy statement
Andromeda Centrum voor Osteopathie kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 1 januari 2019. De meest recente versie vindt u altijd op www.andromeda-osteopathie.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

Andromeda Centrum voor Osteopathie,

Andromeda 4,

5505 RM Veldhoven

Tel.nr. 040-2541154 (doorkiesnummer 1)

info@Andromeda-Osteopathie.nl